دو تا آبادانی  چاپ
تاریخ : یکشنبه 19 خرداد‌ماه سال 1387

دو تا آبادانی داشتن از کنار یک کوه رد می شدن یکی به دیگری گفت: اون مورچه را می بینی که بالای اون کوهه؟ اون یکی هم گفت: کدوم یکی را می گی؟ اون یکی را گه چشمش بازه یا اون یکی که چشاش بسته است؟