گرداب چیست؟  چاپ
تاریخ : چهارشنبه 22 خرداد‌ماه سال 1387
گرداب چیست؟

بیشتر ما وقتی درباره ی گرداب می اندشیم انبوه ابی را در دریا به نظر

می اوریم که با حرکت چرخشی خود کشتی ها و ادمها را فرو میکند 

اگر چه غالب گر داب ها خطر ناکند ولی در اقیانوس ازاد هیچگونه بلعیدن

یا جریان فرو مکنده ای ندارند.

حال ببینیم گرداب چیست؟

شاید شما گرداب های کوچک را در جویبار ها دیده باشید.این گرداب ها

در جایی پدید می ایند که در کف جویبارها تعدادی بر امدگی کوچک

پهلوی هم قرار گرفته باشند. این بر امدگی ها که در مسیر ابند با انها

برخورد کردهان گاه خود بچر خند.

اکنون ببینیم گرداب های بزرگ را چه چیزی پدید اورده است؟

هنگامی که جزر ومدی پیش اید و مواجه با جریان فرو نشینی جزر ومد

قبلی باشد اب اقیانوس به حالت چرخش ودوران در اید.چنین وضعی در

گذر گاههای باریک بسیار رخ می دهد. حال اگر این گذرگاه باریک بسیار

 گود باشد چر خش اب گاهی در ان به صورت مارپیچ در می اید ودر

نتیجه اب به سمت داخل و مرکز مارپیچ در می اید ودر نتیجه اب به

 سمت داخل و مرکز مارپیچ مانند قیفی فرو کشیده می شود.

 گرداب در بسیاری از مناطق جهان وجود دارد. ولی از همه

مشهورتر سه گرداب زیرند:

 ۱ـ ملستروم واقع در نزدیکی سواحل نروژ.

۲ـکاریبدیس واقع در کانال باریک میان ایتالیا وسیسیل.

۳ـگرداب ابشار نیاگارا.

 محلی که احتمال به وجود آمدن گرداب زیاد است